دیدگاه ریاست موسسه 


دید گاه دکتر محمد احسان تقی زاده ریاست موسسه آموزش از راه دور کشور

قرن بیست و یکم قرن خرد و دانایی و قرنی است که جوامع به سمت دانایی محوری در حرکت هستند . قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است ، اگر در گذشته ثروت ملت ها و دولت ها مبتنی بر طلا ، برده ها ، منابع انسانی ، کشاورزی ، طبیعی ، و تجارب بود ، امروزه ثروت پایدار جوامع مبتنی بر فناوری پیشرفته ، استعدادهای خلاق نیروی انسانی و تولیدات نرم افزاری است . آموزش از راه دور راستای نهضت نرم افزاری که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند ، با رویکرد های نوین  به آموزش و یادگیری و با بهرمندی از فناوری های جدید نظیر رایانه ، اینترنت   اکسترانت ، چند رسانه ها ، انتشارات ماهواره ای ، نوارهی ویدئویی ، صوتی ، تلویزیون ، دسکت های فشرده ، آموزش مبتنی بروب ، بهرمندی از شبکه های رایانه ای ، تلویزیونی ، رادیویی و مخابراتی ، و سیستم مدیریت آموزشی و مدیریت محتوای آموزشیو ارتباطات از راه دور می رود ، تا ضمن ریشه کنی بی سوادی و تحت پوشش قرار ذاذن افراد لازم التعلیم و بزرگسالان محروم از تحصیل ، سواد آموزی جدید را توسعه و در مسیر رشد و تکامل کشور عزیزمان ایران اسلامی گام های بلند ، علمی ، به روز هدمند ، موثر و گره گشا بردارد . موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش  ، بایستی همگام با تحولات جهانی و ملی به سمت ارائه ی برنامه ها و آموزش الکترونیکی گام بردارد .