آموزشی- پرورشی - اداری        با محوریت نوآوری و شکوفایی

نمایه برنامه سالانه مرکز آموزش از راه دور دانشیار نوق سال تحصیلی 88-87

ردیف

تاریخ اجرائی

شرح

مسئول اجرا

بهمن

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته سوم

هفته چهارم

 

 

 

بررسی مجدد فعالیت های پرورشی - تمهید مقدمات برنامه های دهه فجر

اجرای اردوی فرهنگی ، تربیتی وتفریحی دانش آموزان و دبیران

بازدید های آموزشی کلاس ها با هماهنگی معاون آموزشی اداره

بازدید های آموزشی کلاس ها با هماهنگی مسئولین آموزش راهنمائی و متوسطه

تشکیل جلسه عمومی دبیران با هماهنگی مسئولین اداره

1- مدیر- معاون پرورشی اداره

2- مدیر- واحد اردوهای اداره

3- مدیر

3- مدیر

4- مدیر-مؤسس

اسفند

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته سوم

هفته چهارم

 

هماهنگی برگزاری یکدوره آزمون تفریتی و ارائه  نمونه سؤال

برررسی مجدد دفاتر امور مالی، اموال، امتحانات، آمار و بخشنامه ها

پی گیری مجدد وجوه دانش آموزان و تسویه حساب با سازمان

ارزیابی نهایی اجرای طرح های پرورشی (مرجع شناسی و صحت قرائت نماز)

1- مدیر

2- مدیر

3- مدیر،سرپرستها

4- مدیر با هماهنگی دبیر دین و زندگی

فروردین

هفته سوم هفته چهارم هفته چهارم

 

تنظیم برنامه کلاس ها بر اساس تغییر ساعات و...

برررسی بودجه بندی تدریس کتابها و هماهنگی با امتحانات

پیشنهاد اجرای حداقل یک طرح پرورشی جدید

 

3- مدیر

4- مدیر

4- مدیر با هماهنگی معاونت پرورشی اداره