دکترمحمد احسان تقی زاده رییس موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی موسسه آموزش از راه دوردر سال تحصیلی 86-87 تعداد 25558 نفر بوده که 8259 نفر از آنان به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی راه یافتند
بنا به گفته دکتر تقی زاده رییس موسسه آموزش از راه دور، استان یزد بالاترین قبولی و پس از آن استانهای فارس و شهر تهران قرار دارند .آقای دکتر تقی زاده اظهار داشتند در سال تحصیلی 87-88 بیش از 60 هزار نفر دانش آموز در مقطع پیش دانشگاهی در مراکز تابعه این موسسه مشغول به تحصیل هستند که با برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود بیش از 60 درصد از آنان در مراکز آموزش عالی پذیرفته شوند.