شرایط عمومی ثبت نام در دوره متوسطه مرکز آموزش از راه دور

 

 

 

 

 

 

ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور حداکثر تا شروع نیم سالهای اول، دوم و دوره تابستانی ادامه می

 

 

 

یابد. ( ماده 13)

 

 

 

تبصره: ثبت نام پس از شروع هر نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی از افرادی که عذر موجه داشته باشند با تشخیص و صدور

 

 

 

 معرفی نامه توسط اداره ی آموزش و پرورش مجاز است.

 

 

 

دانش آموز در صورتیکه یکی از موارد قید شده بند الف تا ج را دارا باشند می توانند در دوره متوسطه این مرکز ثبت نام بعمل

 

 

آورد.این قبیل دانش آموزان چنانچه بیش از 18 سال داشته باشند از معافیت تحصیلی نیز برخوردار خواهند بود :

 

 

 

الف )- عدم دسترسی به واحد آموزشی

 

 

 

ب )- شرایط تحصیل در دوره روزانه را نداشته باشند.

 

 

 

ج )- افرادی که به دلیل وجود شرایط خاص به شرح ذیل امکان استفاده از آموزشهای روزانه را ندارند.

 

 

 

1- معلولیت جسمی       2- بیماری خاص یا صعب العلاج      3- تاهل       4- الزام به حمایت از خانواده

 

 

 

 تبصره : سایر دانش آموزان در صورت دارا بودن 18 سال تمام و بیشتر می توانند در مرکز آموزش از راه دور ثبت نام نمایند.لیکن

 

 

 

با عنایت به اینکه افراد ذکور موضوع این تبصره از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشد باید قبل از ثبت نام وضعیت خود را از نظر

 

 

 

قانون وظیفه عمومی ( کارت پایان خدمت، کارت معافیت، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن حداقل پایان

 

 

 

نیمسال و بعد از آن باشد و...) مشخص کرده باشد.