نام استان

در صد قبولی

تعداد قبول شدگان در مراکز آموزش عالی 1387

تعداد دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی

آذربایجان شرقی

32

306

959

آذربایجان غربی

24

71

302

اردبیل

19

101

532

اصفهان

32

289

916

ایلام

39

352

908

بوشهر

8

95

1183

چهارمحال و بختیاری

7

30

424

خراسان رضوی

31

227

740

خراسان جنوبی

40

69

173