خوزستان

55

426

771

زنجان

19

65

342

سمنان

23

69

303

سیستان و بلوچستان

31

345

1122

شهر تهران

63

670

1066

شهرستانهای تهران

35

831

2366

فارس

63

1216

1935

قزوین

37

146

390

قم

21

85

400

کردستان

23

158

679