کرمان

21

491

2346

کرکانشاه

42

84

202

کهگیلویه و بویر احمد

13

170

1299

گلستان

32

177

554

گیلان

47

375

790 

لرستان

18

209

1154

مازندران

30

360

1201

مرکزی

42

194

459

هرمزگان

11

54

482

همدان

19

152

807

یزد

78

267

343

مدارس خارج از کشور

15

11

71

جمع کل

32

8259

25558