1- ایرج الوانیان

52- موسسه کاوندیش کارآمد

53- مژده آوران مهر پرواز

54- شرکت WESTCAN

55- شرکت FERI MOZAYANI INSTTUTE OF TEHCHNOLOG 

56- شرکت PERSIA MALAYSIA

57- شرکت ITC

58- آریا DIDCO محسن نجفی

59- شرکت GLOBAL EDUCATION CENTER ناصر ترکان - کژال فرهودی

60- علی اهوازی

61- آقاخانی

62- نیلوفر صدری

63- هایده هادوی

64- شرکت آریا سهیل اسدی

65- شایان

66- شرکت خدماتی پرسپولیس

67- امیر امیری

68- ساناز سنجرانی

69- روشن

70- شاهین آسیا

71- جاویدان

72- عماد عمادی

73- داودی فرد- عظیمی

74- دانش آموزان خلاق دنیا

75- بهرام رضایی

76- آژانس پیشتاز - احسان قاضی

77- معصومی

78- حمید کریمی

79- مینا ایرانی

80- علی فرد

81- آزاده

82- نوه سی

83- آرش تیتان

84- محمد رضا قاسمی

85- امیر کریمی

86- کورش شبگرد

87- کاوشگران فرهنگ بین الملل

88- سید حسین حسینی

89- هرندی

90- فرشید پویا نژاد

91- داود جامی

92- شرکت پردیسان- علی جمشیدی

93- مسعود بهلولیان

 94- صنم عبدی

95- مونا بابایی

96- مهدی قاسمی

97- مرتضی رهبر

98- شرکت دانش راه  

99- ذجاجی- آملی

100- آژانس ندای آسمان- حیدر پور

101- اربابی

102- جباری

103- موسسه پویش

104- خدمات مشاوره سهیل

105- موسسه راهپوی

106- موسسه ایلیا

107- رعنا امام نظر آوا

108- موسسه علمی فرهنگی پارسا گستر

109- شهریاری

110- مایکل هوپ

111- آزاده جلیلی

112- پارسیان تجارت پردیس

113- سیاری

114- موسسه عادلی

115- موسسه پارس گودرزی

116- موسسه راه کارا

117- موسسه کاوش - دستین تاژ

118- آژانس همراهان

119- موسسه جهان پویا هدف

120- میترا محمدی