لیست کلیه دانشگاه های مالزی

دانشگاه Legenda

دانشگاه تنگا Tenega - UNITEN

دانشگاه APIIT

دانشگاه Limkokwing

دانشگاه سدایا - UCSI

وستمینستر (UWIC انگلستان)

MMU - Multimedia University