جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

مشخصات كلی برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسی

 رشته علوم حدیث

گروه علوم انسانی

 

مصوب پانصد و سی و پنجمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی

مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه

--------------------------------------------------------

فهرست