آیین‌نامۀ آموزشی دورۀ الکترونیکی
غیر حضوری کارشناسی علوم حدیث

مقدمه
واحدهای درسی دورۀ کارشناسی
انتخاب واحد
ترم تابستان
ثبت نام مشروط
حذف و اضافه
وضعیت جلسات دروس
حضور و غیاب
ارزیابی فعالیتهای دانشجو
آزمونهای پایان ترم
اعلام نمرات
میانگین نمرات
غیبت در آزمون
مرخصی تحصیلی
انصراف از تحصیل
فراغت از تحصیل
اخراج دانشجوی مشروط
انتقالی