واحدهای درسی دورۀ کارشناسی

واحدهای درسی دوره‌های الکترونیکی از نظر تعداد و مواد درسی به طور کامل منطبق بر دوره‌های حضوری دانشکده و به شرح زیر می‌باشد:

دروس تخصصی 54 واحد
دروس عمومی 9 واحد
دروس عمومی معارف اسلامی 2 واحد
دروس پایه 74 واحد
دروس پایه با واحد صفر معادل 4 واحد
درس پیشنیاز زبان خارجی با واحد صفر معادل 3 واحد
تعداد کل واحدها 139 واحد

 

انتخاب واحد

در هر ترم تحصیلی دورۀ الکترونیکی دانشجو می‌تواند حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب نماید.

تذکر1: در آخرین ترم تحصیلی دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد درسی معاف می‌باشد.

تذکر2: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل فقط یک درس باقیمانده داشته باشد، با تأیید استاد مربوط به آن درس می‌تواند آزمون آن درس را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تذکر3: اگر معدل نمرات دانشجو در یک ترم تحصیلی حداقل 17 باشد می‌تواند در ترم بعد حداکثر 24 واحد درسی را انتخاب نماید.

تذکر4: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر مشروط باشد با نظر گروه آموزشی می‌تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک ترم انتخاب کند.

 

ترم تابستان

دانشکده می‌تواند نسبت به برگزاری ترم تابستانی اقدام نماید.

تذکر1: هر دانشجو می‌تواند حداکثر تا سقف 6 واحد انتخاب نماید.

تذکر2: میزان شهریۀ ثابت ترم تابستان نصف شهریۀ ثابت ترمهای معمول خواهد بود.

تذکر3: شرکت در ترم تابستان برای دانشجویان الزامی نیست.

 

ثبت نام مشروط

میانگین نمرات دانشجو در هر ترم تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت ثبت نام دانشجو در ترم بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تذکر 1: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را درهر ترم به وی اطلاع دهد و موضوع را در پروندۀ دانشجو ثبت نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشکده و یا اظهار بی‌اطلاعی از این امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.
تذکر 2: دانشجویی که به صورت مشروط ثبت نام می‌کند جز در آخرین ترم تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن ترم را ندارد.