حذف و اضافه

دانشجو می‌تواند در هر ترم تحصیلی فقط در مدتی کمتر از دو هفته پس از شروع ترم تحصیلی تنها یک درس خود را حذف و یا یک درس دیگر انتخاب نماید، و یا یک درس انتخابی خود را با یک درس دیگر جابجا نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهای وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تذکر1: در صورت اضطرار دانشجو می‌تواند تا 4 هفته مانده به پایان ترم تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی حذف کند مشروط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد، و ثانیاً تعداد واحدهای باقیماندۀ وی ازحداقل واحد مجاز کمتر نشود. منظور از غیبت در این روش آموزشی، عدم مشاهدۀ به‌موقع و کامل دروس است.
تذکر2: در صورت حذف اضطراری درس شهریۀ درس حذف شده به دانشجو مسترد نخواهد شد.
تذکر3: حذف بیش از یک درس و یا تمام دروس در یک ترم تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی، دانشجو قادر به ادامۀ تحصیل در آن ترم نباشد. در این صورت ترم مزبور جزو طول مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب شده و شهریۀ دروس نیز مسترد نخواهد شد.
تذکر4: اگرحذف واحدی بعد از مهلت حذف و اضافه انجام شود هیچ هزینه‌ای مسترد نخواهد شد.

 

وضعیت جلسات دروس

هر درس 2 واحدی به صورت متوسط در 16 جلسه تنظیم شده و حداکثر طی 15 هفته ارائه می‌شود.

تذکر1: مدت آزمونهای پایان ترم جزو مدت آموزش محسوب می‌شود.
تذکر2: تمامی واحدهای این دوره جز درس تربیت‌ بدنی به صورت غیر حضوری و ازطریق اینترنت ارائه می‌شود. درس تربیت بدنی از طریق معرفی به مراکز معتبر ورزشی به صورت حضوری گذرانده خواهد شد.

 

حضور و غیاب

مشاهدۀ تمامی جلسات هر درس و پاسخ به پرسشها و تمارین آنها در مهلت زمانی اعلام شده الزامی است و عدم انجام به‌موقع آن غیبت محسوب می‌شود. میزان غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع جلسات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمرۀ دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تذکر1: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 16/3 باشد ولی توسط شورای آموزشی موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می‌گردد. در این حالت رعایت حداقل 8 واحد در هر ترم برای وی الزامی نیست ولی ترم مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.
تذکر2: شهریۀ درس حذف شده به دانشجو مسترد نخواهد شد.
تذکر3: دانشجو می‌تواند بعد از مدت مقرر مشاهده (که ملاک حضور و غیاب می‌باشد) نیز از درس ارائه شده استفاده کند اما دیگر حضور در آن جلسه محسوب نمی‌شود.
تذکر4: مهلت و شرایط پاسخ به موارد امتیازی دروس به طور جداگانه اعلام ‌می‌گردد.

 

ارزیابی فعالیتهای دانشجو

فعالیتهای دانشجو از آغاز ترم تحصیلی تا پایان آن به طور مستمر ارزیابی و ثبت می‌شود.

تذکر1: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در مشاهدۀ دروس، انجام تکالیف درسی و نتایج آزمونهای میان‌ترم و پایان‌ترم صورت می‌گیرد.
تذکر2: زمان دقیق آزمونهای میان‌ترم و پایان‌ترم در ابتدای هر ترم تحصیلی مشخص می‌شود و نمرۀ آزمون میان‌ترم می‌تواند بخشی از نمرۀ پایان‌ترم را تشکیل دهد.
تذکر3: میزان نمرات مواردی غیر از آزمون پایان‌ترم و میان‌ترم اعم از پرسش و پژوهش، پرسشهای بین درسی و تمرینات عملی و ... توسط استاد یا آموزشیار وی تعیین شده و می‌تواند بخشی از نمرۀ‌ نهایی درس محسوب می‌شود. بارم‌بندی دقیق این موارد در ابتدای هر ترم برای هر درس به طور جداگانه اعلام می‌گردد.

 

آزمونهای پایان‌ترم

آزمونهای پایان‌ترم برای تمامی دروس به صورت حضوری برگزار می‌شود. شرکت در آزمون پایان ‌ترم دروس انتخاب شده در هر ترم الزامی است.

تذکر: محل برگزاری آزمونهای پایان‌ترم، ساختمان مرکزی دانشکدۀ علوم حدیث واقع در شهر ری و دیگر مراکزی است که به عنوان حوزۀ برگزاری آزمون اعلام می‌شود. تلاش دانشکده بر آن است که در سایر شهرها و کشورهایی که تعداد دانشجویان آن به حد نصاب رسیده باشد، حوزه‌‌ای برای برگزاری آزمونها تعیین نماید.

 

اعلام نمرات

نمرات نهایی هر درس در کارنامۀ دانشجو واقع در میز کار او نمایش داده خواهد شد.

تذکر: درخواستهای تجدید نظر باید حداکثر ظرف مدت سه روز پس از اعلام نمرات توسط دانشجو به دانشکده اعلام شود. پس از اتمام این مهلت تمامی اعتراضات بررسی شده و تغییرات لازم در کارنامۀ دانشجویان اعمال می‌گردد. بدیهی است عدم تغییر نمرۀ دانشجو پس از این مهلت به منزلۀ عدم وارد بودن اعتراض وی ‌می‌باشد و نمرۀ درس، نهایی شده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

 

میانگین نمرات

در پایان هر ترم تحصیلی میانگین نمرات دانشجو در آن ترم و میانگین کل نمرات او تا پایان آن ترم محاسبه و در کارنامۀ وی ثبت می‌شود.

تذکر 1: برای محاسبۀ میانگین نمرات،‌ تعداد واحدهای هر درس (دروسی که دانشجو در آنها نمره گرفته است؛ اعم از قبولی یا مردودی) در نمرۀ‌ آن ضرب می‌شود و مجموع حاصل‌ضربها بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می‌گردد.
تذکر2: معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو،‌ نمرۀ دروس است که به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.
تذکر3: در دورۀ دانشجویی حداقل نمرۀ قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس موفق به کسب نمرۀ قبولی نشود،‌ ملزم است در اولین فرصت آن درس را مجدداً انتخاب کند. با این حال نمرات کلیۀ دروس اعم از قبولی یا مردودی در کارنامۀ دانشجو ثبت و در محاسبۀ میانگین منظور می‌شود.

 

غیبت در آزمون

غیبت غیر موجه در آزمون پایان‌ترم هر درس به منزلۀ‌‌ کسب نمرۀ ‌صفر در آن درس است، و غیبت موجه در آزمون هر درس موجب حذف آن درس می‌شود.

تذکر: تشخیص موجه بودن غیبت بر عهدۀ‌ شورای آموزشی دانشکدۀ مجازی علوم حدیث است.