مرخصی تحصیلی

هر دانشجو در طول دورۀ کارشناسی می‌تواند برای 2 ترم متوالی یا 3 ترم متناوب از مرخصی  تحصیلی استفاده کند.

تذکر1: تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی و با دلیل موجه حداقل 1 هفته قبل از شروع ثبت نام هر ترم توسط دانشجو به واحد پذیرش دانشکده ارسال گردد.
تذکر2: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.
تذکر3: دانشجو در ترمی که از مرخصی تحصیلی استفاده می‌کند موظف است 3/1 شهریه ثابت ترم را بپردازد.

 

انصراف از تحصیل

انصراف از تحصیل در ترم دانش‌پذیری آزاد است و نیاز به اعلام رسمی به دانشکده ندارد ولی در دورۀ دانشجویی برای انصراف از تحصیل باید درخواست به طور کتبی و رسمی به دانشکده اعلام شود.

تذکر1: شهریۀ پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌شود.
تذکر2: ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشکده انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.
تذکر3: در صورتی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند باید دلایل آن را به دانشکده ارائه دهد که در صورت تأیید موجه بودن آن توسط شورای آموزشی، آن ترم جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود و قوانین مربوط به مرخصی در مورد آن جاری می‌گردد.
تذکر4: دانشجو می‌تواند تقاضای انصراف از تحصیل خود را فقط برای یک بار به فاصلۀ یک ماه از تاریخ درخواست پس بگیرد در غیر این صورت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و دانشجو از آن پس حق ادامۀ تحصیل در آن دوره را ندارد.

 

فراغت از تحصیل

دانشجویی که تمامی واحدهای درسی دورۀ کارشناسی را طبق برنامۀ مصوب و بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های دانشکده با موفقیت گذرانده باشد دانش‌آموختۀ دورۀ کارشناسی علوم حدیث محسوب می‌شود.

تذکر1: تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمرۀ‌ درسی دانشجو توسط استاد مربوط به واحد آزمون تحویل داده شود.
تذکر2: برای کسب مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید میانگین کل نمرات حداقل 12 باشد. در صورتی که میانگین نمرات کمتر از 12 باشد دانشجو می‌تواند چنانچه از نظر طول تحصیلی مانعی نداشته باشد، حداکثر 18 واحد درسی که نمرۀ آنها کمتر از 12 شده را انتخاب و میانگین کل نمرات خود را جبران کند. در این‌صورت نمرات دروس تکراری افزون بر نمرات پیشین در کارنامۀ دانشجو ثبت و در میانگین کل نمرات او محاسبه می‌شود.
تذکر3: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی‌رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران کند با اخذ مدرک تحصیلی پایین‌تر دانش‌آموخته می‌شود.

 

اخراج دانشجوی مشروط

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دورۀ کارشناسی سه ترم متوالی یا 4 ترم متناوب کمتر از 12 شود در هر مرحله‌ای از تحصیل که باشد از ادامۀ تحصیل محروم می‌شود.

دانشجویی که به دلیل فوق از ادامۀ تحصیل در دورۀ کارشناسی محروم می‌شود در صورتی که واحدهای مقطع پایین‌تر رشتۀ مربوط را با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد می‌تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین‌تر را در این رشته دریافت کند.

تذکر 1: با توجه به این که رشتۀ علوم حدیث در مقطع پایین‌تر وجود ندارد دانشجو می‌تواند با نظر شورای آموزشی، به یکی از رشته‌های نزدیک به رشتۀ علوم حدیث در مقطع پایین‌تر و در دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشتۀ جدید و گذراندن واحدهای کمبود، از آن مقطع دانش‌آموخته شود.
تذکر 2: دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشتۀ علوم حدیث گذرانده است با برنامۀ رشتۀ جدید تطبیق داده و بعضی یا تمام آنها را بپذیرد. بدیهی است تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود بر عهدۀ گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
تذکر 3: دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می‌شود در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می‌تواند برای تحصیل مجدد در دورۀ دانش‌پذیری شرکت کند و در صورت قبولی ادامۀ تحصیل دهد.

 

انتقالى

انتقال دانشجو به سایر دانشگاههای مشابه امکان ندارد.