مزایای دوره های آموزش مجازی و آموزش الکترونیک
 1. آموزش در هر زمان و هر مکان

 2. آموزش بدون پیش نیازهای یكسان 

 3. آموزش فردی در كنار یادگیری مشاركتی 

 4. انتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی  

 5. کاهش 50% صرفه‌جویی در زمان  

 6. کاهش 60% صرفه‌جویی در هزینه

 7. آموزش برای عموم مردم

 8. با Interactive به صورت دو طرفه می باشد

 9. نتیجه آموزش و یادگیری شما سریعتر مشخص می شود.

 10. با استفاده از امکانات Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می ماند.

 11. تبعیضات رایج کمتر اتفاق می افتد

 12. موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی های محیطی و صوتی می گردد و ...