زمینه پژوهشی گروه آموزش الكترونیكی
 زمینه‌های پژوهشی مصوب گروه آموزش الكترونیكی

 

1.  تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های مرتبط با آموزش

2.  یادگیری الكترونیكی و سیستم‌های مدیریت یادگیری (LMS)  

3.  معماری‌های مختلف یادگیری الكترونیكی

4.  بسترها و ابزارهای لازم جهت ارائه LMS

5.  محیط‌های یادگیری مختلف

6.  فرهنگ‌سازی آموزش و یادگیری الكترونیكی

7.  مدلسازی آموزش و یادگیری الكترونیكی

8.  مدیریت فنی ـ مهندسی آموزش باز و از راه دور

9.  روشهای مختلف یادگیری از راه دور و نوین مانند M - Learning و ...

10.   محتوی الكترونیكی (‌LCMS)

11.   استانداردهای محتوی الكترونیكی

12.   تولید محتوی الكترونیكی چندرسانه‌ای و تحت وب

13.   تأثیر یادگیری الكترونیكی در توسعه پایدار، آموزش عمومی، اقتصاد، تجارت، دولت الكترونیكی و ...