طی 3 سال اخیر صورت گرفته است؛

با صرف 2 هزار و 580 میلیاردتومان اعتبار ملى طى سه سال اخیر بالغ بر 44 هزار كلاس درس بهسازى شده اند كه 80 در صد این اعتبارصرف بازسازى و20 درصد دیگر به امر مقاوم سازى مدارس اختصاص داده شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، محمد حسین ترابى زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینكه از ابتداى اجراى عملیات تخریب و بازسازى مدارس قدیمى و تخریبى و مقاوم سازى فضاى آموزشى تا كنون حدود 2 هزار و 580 میلیارد تومان اعتبار ملى به سازمان نوسازى مدارس تخصیص داده شده است اظهار داشت: 80 درصد این مبلغ به بازسازى و 20 درصد دیگر براى مقاوم سازى مدارس اختصاص داده شده است.
وی در ادامه افزود: هم اكنون 44 هزار كلاس درس در برابر خطرات، بهسازى و ایمن سازى شده اند و كارمطالعاتى 14 هزار كلاس درس دیگر نیز تا شهریور به اتمام رسیده و امور مطالعاتى 31 هزار كلاس درس غیرفنى و غیراستاندارد نیز با استفاده از تخصص مشاوران فنى از شهریور ماه امسال آغاز شده است.
معاون فنى و نظارت سازمان نوسازى مدارس افزود: در سال جارى 100 میلیارد تومان اعتبار ملى براى مقاوم سازى و بهسازى لرزه اى مدارس پیش بینى شده است و از آنجا كه امر مقاوم سازى در كشور یك دانش فنى جدید و پیچیده محسوب مى شود براى اجرایى شدن آن باید از تمام ظرفیت موجود و كارشناسان فنى كشور و اساتید دانشگاهها استفاده كرد.
مهندس ترابى زاده با بیان اینكه در حال حاضر 40 درصد مدارس به طور میانگین دونوبته اند اظهار داشت: رویكرد ما به سوى كیفیت بخشى مدارس هم از لحاظ ایمنى و هم طراحى و اجراى فضاهاى شاداب و با نشاط كه در آموزش بهینه مؤثراند، و امیدواریم با حمایت نظام برنامه ریزى كشور در بخش دولتى و خیرین فرهنگ دوست به هدف یك نوبته شدن مدارس نایل شویم .